Sagrestia vecchia di san Lorenzo, volta affrescata della scarsella

Sagrestia vecchia di san Lorenzo, volta affrescata della scarsella

Sagrestia vecchia di san Lorenzo, volta affrescata della scarsella

About the author