Lorenzo Lotto, Pala di santo Spirito

Lorenzo Lotto, Pala di santo Spirito. Lorenzo Lotto a Bergamo

Lorenzo Lotto, Pala di santo Spirito

About the author