Lorenzo Lotto, Gianfrancesco Capoferri, Tarsia di Davide e Golia – dettaglio

Lorenzo Lotto, Gianfrancesco Capoferri, Tarsia di Davide e Golia - dettaglio. Lorenzo Lotto a Bergamo

Lorenzo Lotto, Gianfrancesco Capoferri, Tarsia di Davide e Golia – dettaglio

About the author